ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ๙ ทักษะ ประกอบด้วย

ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้มีการนำ “มาตรฐานสมรรถนะสาขาผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) จัดทำโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ซึ่งมีความชัดเจนและครอบคลุมองค์ประกอบที่จำเป็น มาใช้ไปพลางก่อน และในระยะต่อไป สำนักงาน ก.พ. จะร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำ องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและลักษณะงานของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมากขึ้น

ทักษะพื้นฐาน

ทักษะขั้นพื้นฐาน ได้แก่

  • การใช้งานคอมพิวเตอร์

  • การใช้งานอินเทอร์เน็ต

  • การใช้งานเพื่อความปลอดภัย

โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัล การใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งรู้จักและเข้าใช้บริการพื้นฐานและทำธุรกรรมออนไลน์ขั้นต้นได้

ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน

ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน ได้แก่


  • การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

  • การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

  • การใช้โปรแกรมนำเสนอ

โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน


ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน

ทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน ได้แก่

  • การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

  • การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

  • การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆด้านดิจิทัล ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น